Aktualności

21 maja 2020 11:54 | Aktualności

Informacje o przyjęciu do przedszkola-szkoły


Szanowni Rodzice


Ostatnie tygodnie są dla Państwa bardzo trudne. Staramy się nieustannie sprostać rzeczywistości i Państwa oczekiwaniom. Prosimy pamiętać jednak o tym, że jako jednostka edukacyjna, podlegamy wytycznym wielu organów takich jak GIS, MEN, MZ oraz organ prowadzący. Natomiast my, dbając o bezpieczeństwo Państwa i Państwa dzieci, chcemy i musimy im sprostać.

Od 25 maja 2020r. rozpoczynamy prowadzenie zajęć dydaktyczno – opiekuńczych dla wychowanków Publicznego Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klas I-III Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Świętajnie. Wracamy do realizacji obowiązków w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w trybie stacjonarnym dla wychowanków naszej szkoły. 

Dbając o bezpieczeństwo, przy organizacji zajęć, musimy przestrzegać wytycznych przygotowanych przez odpowiednie instytucje. W związku z tym, iż w salach może przebywać tylko określona liczba dzieci (znacznie mniejsza niż dotychczas), podjęliśmy decyzję o przyjęciu do placówki w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, każdy rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić potrzebę udziału dziecka w zajęciach na terenie szkoły dyrektorowi. Podejmie bowiem on decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia stacjonarne organizowane zgodnie z wytycznymi władz nadrzędnych (nr telefonu 87 521 54 33 lub 509 840 005).

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania placówki w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego z powodu Covid-19.

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu/szkole otrzymają wyżywienie (po wcześniejszej deklaracji o objęciu wyżywieniem, złożonej przez rodzica/prawnego opiekuna). Posiłki przygotowywane będą z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w szkolnej kuchni. Pracownicy kuchni nie będą mieli kontaktu z dziećmi.

 2. Dzieci w miarę możliwości będą wychodziły na plac zabaw, tylko w grupach, w których przebywają na stałe. Plac zabaw, po wizycie danej grupy, będzie dezynfekowany. Podobnie każda z sal przedszkolnych/szkolnych. Obecnie zdezynfekowane zostały wszystkie powierzchne i zabawki. Zabawki trudne do dezynfekcji zostały usunięte z sal.

 3. Rezygnujemy z tzw. świetlicy w godzinach porannych i popołudniowych. Od samego przyjścia do przedszkola/szkoły, do wyjścia, dzieci będą przebywały w stałych, przypisanych do danej sali grupach, pod opieką tych samych nauczycieli.

 4. Godziny otwarcia przedszkola nie ulegają zmianie.

 5. Powierzchnie w salach i inne przedmioty, z którymi mają styczność dzieci, będą systematycznie dezynfekowane.

 6. Toalety będą dezynfekowane po każdym dziecku.

 7. Sale będą wietrzone co godzinę.

 8. Zgodnie z zaleceniami GIS nie ma obowiązku noszenia maseczek przez dzieci podczas przebywania w przedszkolu/szkole.

 9. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia do placówki jakichkolwiek przedmiotów, zabawek, książek, itp.

 10. Do szkoły uczeń przynosi podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Używa ich tylko sam (niedopuszczalne jest używanie przedmiotów kolegów i koleżanek).

 11. Szkoła nadal prowadzi nauczanie zdalne.

 12. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi szkoły będą zamknięte. Chęć wejścia do placówki należy sygnalizować dzwonkiem przy wejściu.

 13. Rodzic/opiekun odprowadzając/odbierając dziecko nie będzie mógł wejść do szkoły, a dziecko będzie odbierane/oddawane przez pracownika w przedsionku placówki.

 14. Każdy rodzic/opiekun, przed pierwszym pozostawieniem dziecka w przedszkolu/szkole, będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety o stanie zdrowia, zgody na pomiar temperatury u dziecka oraz zobowiązania o konieczności poinformowania placówki w przypadku zmiany stanu zdrowia dziecka.

Informuję, że w załączniku możecie pobrać Państwo procedury, wytyczne, dokumenty do wypełnienia. Proszę się z nimi zapoznać przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły i przedszkola.

W dalszej kolejności postaramy się objąć opieką dydaktyczno – wychowawczą dzieci potrzebujące wsparcia w nauczaniu, na podstawie zgłoszeń rodziców/prawnych opiekunów.

Z poważaniem

Danuta Oreszuk - dyrektor Szkoły Podstawowej im. I Krasickiego w Świętajnie


Przeczytano: 358 razy. Wydrukuj|Do góry